Informace o zpracování osobních údajů

Barna Medical s.r.o., se sídlem Hlavní 290, 252 26 Třebotov, IČO: 27207706, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 104508 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „Poskytovatel“)

tímto sděluje svým klientům tyto informace o zpracování jejich osobních údajů Poskytovatelem jakožto Správcem těchto údajů:

Poskytovatel provozuje na adrese Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 – Žižkov, nestátní zdravotnické zařízení, ve kterém poskytuje zdravotní služby na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. V souvislosti s poskytováním zdravotní péče zpracováváme osobní údaje pacientů v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah a doba zpracování osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, činíme tak s Vaším písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů nám můžete (nemusíte) udělit, jste oprávněni jej kdykoli odvolat (vzít zpět). Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů je uveden jako samostatná část prohlášení klienta – dokumentu, který Vám předkládáme při přijetí do naší péče. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete za účelem zkvalitnění našich služeb Vám poskytovaným nad rámec našich zákonných povinností; Vaše údaje používáme pouze za účelem vedení naší evidence poskytovaných služeb, sledování jejich kvality a komunikace s Vámi ohledně našich služeb, k tomu evidujeme Vaše kontaktní údaje.

Vaše osobní údaje i bez Vašeho písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů shromažďujeme a zpracováváme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče; zpracovávání provádí Poskytovatel; přístup k údajům umožní jen svým smluvním partnerům, se kterými uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění zákonných nebo smluvních povinností. Osobní údaje je Poskytovatel povinen sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče (z veřejného zdravotního pojištění) a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem; též oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je stanoveno právním předpisem.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou stanoví právní předpisy, např. vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu uchovávání zdravotnické dokumentace, účetní a daňové předpisy. Po uplynutí stanovené doby záznamy obsahující osobní údaje převedeme ke skartaci. Prostory naší provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem, a to z důvodu ochrany majetku, případně je to nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na naší provozovně a/nebo emailu: dpo@barnamedical.cz. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni zpracovávat na základě právní povinnosti (na podkladě právního předpisu).

Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).