Všeobecné obchodní podmínky

Barna Medical s.r.o. se sídlem Hlavní 290, 252 26 Třebotov IČO: 27207706 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 104508 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „Poskytovatel“)

tímto stanoví v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), pro poskytování služeb ve své provozovně tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“):

Obsah:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Podmínky poskytování zdravotních služeb
  3. Nabídka služeb
  4. Odměna Poskytovatele za služby
  5. Členství STANDARD a PREMIUM
  6. Změny VOP a Ceníku
  7. Vadné poskytnutí služeb
  8. Poučení spotřebitele
  9. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Ceník součást nabídky služeb Poskytovatele definované v čl. III. VOP, zpřístupňován na recepci a na webových stránkách https://www.barnamedical.cz/cenik
Hrazené služby zdravotní služby hrazené dle § 13 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; tj. hrazené smluvními zdravotními pojišťovnami Poskytovatele za pojištěnce těchto zdravotních pojišťoven v rozsahu dle příslušných právních předpisů, včetně prováděcích a smluv uzavřených s Poskytovatelem
Klient fyzická osoba, která je pacientem Poskytovatele ve smyslu z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Komplexní péče soubor výkonů, použitého materiálu a činností zahrnujících též terapii nehrazenou ze zdravotního pojištění s možností kombinace s hrazenými službami za účelem dosažení optimálního výsledku léčby dle nabídky Poskytovatele
Nabídka rozsah péče a zdravotních služeb poskytovaných Poskytovatelem dle čl. III. VOP
Nehrazené služby zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění dle § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a též služby péče o zdraví nehrazené smluvními zdravotními pojišťovnami Poskytovatele na základě příslušných právních předpisů stanovících úhrady z veřejného zdravotního pojištění a/nebo smluv uzavřených s Poskytovatelem
Pojišťovna Zdravotní pojišťovna (dle z. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, nebo z. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky), u které je Klient jako pojištěnec pojištěn dle z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a která má uzavřenu smlouvu s Poskytovatelem
Poskytovatel společnost Barna Medical s.r.o., se sídlem Hlavní 290, 252 26 Třebotov IČO: 27207706, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 104508 vedeném u Městského soudu v Praze, provozující ambulantní nestátní zdravotnické zařízení
Provozovna zdravotnické zařízení Poskytovatele v objektu na adrese Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 – Žižkov, vstup A/B
Recepce kontaktní místo Poskytovatele pro styk s Klienty v ordinační době v objektu provozovny Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 – Žižkov, vstup A/B
Uveřejnění uvedení informace nebo dokumentu na webové stránce Poskytovatele na adrese www.barnamedical.cz a zároveň na recepci
Zpřístupnění zajištění dostupnosti informace nebo dokumentu a jejich zpřístupnění Klientům prostřednictvím pracovníků recepce nebo vyvěšením na recepci
Zkratky:
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
VOP Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele, tedy tento dokument

II. Podmínky poskytování zdravotních služeb

III. Nabídka služeb

IV. Odměna Poskytovatele za služby

V. Členství STANDARD a PREMIUM

VI. Změny VOP a Ceníku

VII. Vadné poskytnutí služeb

IX. Poučení spotřebitele

X. Závěrečná ustanovení